Jozef Vícena Elektromontá?e

Vítajte na stránke Jozef Vícena Elektromontá?e!


Pod hlavi?kou firmy funguje tím kvalifikovaných a profesionálnych pracovníkov. Za 15 rokov existencie firmy a 30 rokov praxe v obore sme sa vypracovali na moderný a spo?ahlivo fungujúci celok v oblasti elektro in?talácií, výrobe rozvádza?ov ako i v oblasti zámo?níckej a zvára?skej.

Na?ím prvoradým cie?om je poskytova? zákazníkom najvy??iu kvalitu na?ich výrobkov a slu?ieb v ?o najkrat?ích termínoch.

Na?u kvalitu potvrdzuje aj to, ?e sme dr?ite?om certifikátu mana?érstva kvality STN  EN ISO 9001:2000

Sme schopní zabezpe?i? dodávky prác formou priamych dodávok, ale aj formou subdodávok.

Sídlo firmy ako aj výrobné priestory sú v Lozorne - cca. 20km od Bratislavy, v areále PD Lozorno.

V prípade otázok a ne?tandartných zákazok nás neváhajte kontaktova?.
Te?ím sa na budúcu spoluprácu a ostávam s pozdravom,

Jozef Vícena

Produkty a slu?by:
-

Elektromontá?e


-

Výroba rozvádza?ov


-

Kovovýroba


-

Osvetlenie int/exteriérov


-

El. posuvné brány


Kontakty:
Jozef Vícena
900 55 LOZORNO 332

GSM: +421-903-226-220


Výrobné dielne :

Areál PD Lozorno
900 55 LOZORNO

Tel/Fax: 02/65 96 85 53

Sme dr?ite?om certifikátu ISO 9001:2000
Uká?ky realizovaných projektov: